Prema godišnjim izvješćima o rezultatima praćenja kvalitete zraka na mjernoj postaji Međunarodna zračna luka Zagreb za 2017. godinu, koja su izradili Ekonerg d.o.o. i Institut za medicinska istraživanja i medicinu rada, zrak iznad Plesa onečišćen je u odnosu na frakcije lebdećih čestica PM10 i prizemni ozon (03), dok je I. kategorija kvalitete zraka zadržana u odnosu na NO2 i CO.

PRIZEMNI OZON, DUŠIKOV DIOKSID, UGLJIČNI MONOKSID

Prema rezultatima mjerenja zrak na navedenom području u 2017. godini bio je I. kategorije u odnosu na NO2 i CO s obzirom na zaštitu zdravlja ljudi.

Najviše dnevne 8-satne vrijednosti prizemnog ozona (O3, glavni sastojak smoga) prekoračile su ciljnu vrijednost 25 puta te je zrak bio II. kategorije s obzirom na ozon. Godine 2016. ciljna je vrijednost bila prekoračena samo pet puta.

ozon
Izvor: Ekonerg

“Koncentracije prizemnog ozona (O3) bile su veće od dugoročnog cilja. Dugoročni cilj je prekoračen ako najviša dnevna 8-satna srednja vrijednost O3 prekorači vrijednost od 120 µg/m3 barem jedan put”, navodi se u izvješću Ekonerga.

FRAKCIJE LEBDEĆIH ČESTICA PM10

Zrak je bio II. kategorije s obzirom na lebdeće čestice PM10 zbog nedozvoljenog broja prekoračenja dnevne granične vrijednosti.

Donji prag procjene  (25 µg/m3) prekoračen je 148 puta, gornji prag (35 µg/m3) prekoračen je 101 put, a granična vrijednost (50 µg/m3) prekoračena je 66 puta.

pm10gv
Izvor: Institut za medicinska istraživanja i medicinu rada

“Srednja vrijednost koncentracija PM10 bila je 31 µg/m3 što je niže od GV za
godišnji prosjek (40 µg/m3). Granična vrijednost za vrijeme usrednjavanja 24 sata (50 µg/m3) bila je prekoračena tijekom 66 dana (dozvoljeno je 35 prekoračenja tijekom kalendarske godine) što znači da je zrak s obzirom na PM10 frakciju lebdećih čestica bio na razini II kategorije, odnosno kvaliteta zraka s obzirom na PM10 nije bila zadovoljavajuća.

pm10pleso
Izvor: Institut za medicinska istraživanja i medicinu rada

Mjerenja PAU (policiklični aromatski ugljikovodici) u PM10 frakciji lebdećih čestica tijekom 2017. godine provedena su po 30 dana u zimi, proljeće, ljetu i jeseni. Kod PAU Uredbom o razinama onečišćujućih tvari u zraku (2) propisana je ciljna vrijednost jedino za BaP dok za ostale PAU nisu propisane ciljne vrijednosti te se ne može provesti ocjena kvalitete zraka.

Srednja vrijednost za BaP za sva četiri mjerna razdoblja u 2017. godini iznosila
je 3,065 ng/m3. Za BaP je propisana ciljna vrijednost 1 ng/m3 za vrijeme usrednjavanja od jedne godine. S obzirom da je razdoblje praćenja bilo kraće od godine dana ne može se provesti kategorizacija kvalitete okolnog zraka s obzirom na ovu onečišćujuću tvar”, zaključuje se u izvješću Instituta za medicinska istraživanja i medicinu rada.

Tekst: Ante Vekić, Foto: Pixabay

 

Advertisements