Nakon što je VG Vodoopskrba d.o.o. priopćenjem upozorila na obvezu priključenja na komunalne vodne građevine, gradski vijećnik Zvonimir Stjepić od ove je komunalne tvrtke zatražio odgovor na pitanje o legalnosti korištenja hidrofora i sabirnih jama.

Slijedeći jezik Zakona o vodama, VG Vodoopskrba ponavlja da se na sustav javne vodoopskrbe i odvodnje nisu dužni priključiti oni građani koji vodoopskrbu i odvodnju imaju riješene “na odgovarajući način”.

Premda se tako čini, spadaju li hidrofori i sabirne jame u “odgovarajuće načine” nama iz odgovora ipak nije sasvim i do kraja jasno, pa donoseći posljednji korak prepiske, koji je službenica za informiranje VG Vodoopskrbe sastavila u formi ‘pitanje – odgovor’, ostavljamo čitatelju da prosudi.

Q & A 

Stjepić: Da li su građani koji sustav vodoopskrbe imaju osiguran preko ‘hidroforskog postrojenja’ dužni se priključiti na sustav gradske mreže vodoopskrbe odnosno da li podliježu kaznama ukoliko se ne priključe, a imaju osiguran sustav vodoopskrbe na gore navedeni način? Molim jasan i decidiran odgovor.

VG Vodoopskrba: Ne, ukoliko imaju na odgovarajući način riješenu vodoopskrbu, nisu se dužni priključiti na sustav vodoopskrbe i ne podliježu kaznama.

Stjepić: Da li su građani koji sustav odvodnje otpadnih voda imaju osiguran preko sabirnih jama (septičke jame) dužni se priključiti na sustav gradske kanalizacijske mreže odnosno da li podliježu kaznama ukoliko se ne priključe, a imaju osiguran sustav odvodnje otpadnih voda na gore navedeni način? Molim jasan i decidiran odgovor.

VG Vodoopskrba: Ne, ukoliko imaju na odgovarajući način riješenu odvodnju, nisu se dužni priključiti na sustav odvodnje i ne podliježu kaznama.

ZAKON O VODAMA

Zakon o vodama (čl. 212. st. 1) propisuje obvezu priključenja na komunalne vodne građevine: “Vlasnik građevine, odnosno vlasnik druge nekretnine dužan je priključiti svoju građevinu, odnosno drugu nekretninu na komunalne vodne građevine sukladno odluci o priključenju, a najkasnije u roku od 1 godine od dana obavijesti isporučitelja vodne usluge o mogućnosti priključenja”.

Vijećnik Živoga zida pri upitu se pozvao na čl. 209. st. 4. koji glasi: “Predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave može izuzeti vlasnike nekretnina ili druge zakonite posjednike obveze priključenja na komunalne vodne građevine ukoliko su isti na odgovarajući način pojedinačno riješili vodoopskrbu i odvodnju otpadnih voda u skladu s odredbama ovoga Zakona”.

U važećoj Odluci o priključenju na komunalne vodne građevine (SG GVG 9/13) Gradskoga vijeća Grada Velike Gorice nismo pronašli odredbu kojom se omogućuje takvo izuzimanje.

Tekst: Ante Vekić, Foto: čitatelj

NAPOMENA: Iako i Služba gradskog vijeća Grada Velike Gorice i komunalno poduzeće VG Vodoopskrba d.o.o. pravovremeno i korektno odgovaraju na moje upite, po ovom ih važnom, zanimljivom i pitanju kompleksnijem nego što je ovdje predstavljeno – što zbog pomanjkanja vremena što zbog nedostataka u ljudstvu i infrastrukturi – nisam specifično kontaktirao. (A. V.)