Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja Republike Hrvatske poništilo je rješenje Upravnog odjela za provedbu dokumenata prostornog uređenja i gradnje Grada Velike Gorice kojim je odbijena žalba Stjepana Smolkovića iz Donje Lomnice na odbijanje prijedloga za obnovu postupka izdavanja građevinske dozvole za izgradnju asfaltne baze i  sustava oborinske odvodnje iz postrojenja u Donjoj Lomnici. Prvostupanjskom je tijelu Ministarstvo naložilo pristupanje obnovi postupka izdavanja građevinske dozvole (.pdf).

Obnovu postupka Lomničani su zatražili sredinom prošle godine uz argumente da Strabag nije obavijestio o izdavanju građevinske dozvole sukladno Zakonu o gradnji, da se otpadne vode odnose isključivo na vode koje će proizvoditi Strabagovi objekti, da se gradnja uređaja komunalne infrastrukture financira mimo programa i proračuna jedinice lokalne samouprave te da je potencijalni bazen za poniranje smješten između obiteljskih kuća od kojih neke za opskrbu vodom koriste hidrofore.

Ustvrdivši da je podnesen od neovlaštene osobe jer je sustav oborinske odvodnje od interesa za Republiku Hrvatsku, pa njegovi susjedi stoga nisu stranke u postupku, Upravni odjel je prijedlog odbio te je žalba proslijeđena drugostupanjskom tijelu.

ASFALTNA BAZA NIJE OD NACIONALNOG INTERESA

Ministarstvo nije prihvatilo obrazloženje Upravnog odjela te je riješilo da je Smolkovićeva žalba osnovana. Ministarstvo je riješilo da je Upravni odjel pogrešno zaključio da se radi o izgradnji građevine od interesa za Republiku Hrvatsku te da je slijedom pogreške u zaključivanju nezakonito odbacio prijedlog žalitelja kao izjavljen od neovlaštene osobe.

“Nije sporno da je izgradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture od interesa za Republiku Hrvatsku, međutim, u konkretnom slučaju odobrena je izgradnja asfaltne baze u odnosu na koji ne postoji propis kojim bi bio utvrđen interes Republike Hrvatske za izgradnju iste niti je bilo kojim propisom utvrđen interes Republike Hrvatske za izgradnju sustava odvodnje otpadnih voda upravo iz asfaltne baze. Stoga je pogrešno zaključilo tijelo prvog stupnja da se u konkretnom slučaju radi o izgradnji građevine od interesa za Republiku Hrvatsku slijedom čega je nezakonito odbacilo prijedlog žalitelja kao izjavljen od neovlaštene osobe u smislu citirane odredbe članka 115. stavka 3. Zakona o gradnji”, navodi Ministarstvo.

MJEŠTANI DONJE LOMNICE SU STRANKE U POSTUPKU

Ne samo Smolkovići, nego i stanovnici Odranske i drugih ulica u Donjoj Lomnici, kao prvi susjedi asfaltne baze tj. njezinog sustava oborinske odvodnje, prema tumačenju Ministarstva, bit će stranke u postupku ponovljenog izdavanja predmetne građevinske dozvole. Slijedom procedure i s obzirom na to da je Smolković ipak stranka u postupku, razjašnjava Ministarstvo, žalitelju nije pružena mogućnost uvida u spis predmeta radi izjašnjenja u smislu odredbi Zakona o gradnji, što je razlog za obnovu postupka apsolutne prirode.

“Naime, okolnost da stranka koja je trebala sudjelovati, a nije sudjelovala u upravnom postupku, a što je u konkretnom slučaju nesporno, jest razlog za obnovu postupka, koji razlog je apsolutne prirode, dakle dovoljno je samo da se stekao taj razlog, a nije potrebno ispitivati bi li sudjelovanje stranke u postupku kojeg se obnova traži dovelo do drugačijeg rješenja ni hoće li sudjelovanje stranke u obnovljenom postupku dovesti do drugačijeg rješenja stvari. Stoga nije bilo mjesta odbacivanju predmetnog prijedloga žalitelja sa osnova članka 126. stavka 1. Zakona o općem upravnom postupku”, obrazlaže Ministarstvo.

UPRAVNOM ODJELU NALOG ZA OBNOVU POSTUPKA

“Prema dokumentaciji spisa predmeta punomoćenik žalitelja je dana 25. travnja 2017. izvršio uvid u spis predmeta građevinske dozvole te je dana 15. svibnja 2017. podnio prijedlog za obnovu postupka, dakle u roku od 30 dana od dana saznanja za razloge obnove kako to ima u vidu odredba članka 123. stavka 3. Zakona o općem upravnom postupku. S obzirom na utvrđenje da je prijedlog žalitelja pravodoban i izjavljen od ovlaštene osobe te da mu nije na propisan način bila dana mogućnost sudjelovanja u postupku izdavanja građevinske dozvole, prvostupanjsko tijelo dopustit će obnovu odnosno pristupiti radnjama obnove te nakon provedene obnove u smislu članka 127. Zakona o općem upravnom postupku donijeti rješenje o upravnoj stvar koja je predmet obnovljenog postupka (građevinsku dozvolu ostaviti na snazi ili zamijeniti novim rješenjem), a koje rješenje treba obrazložiti valjanim razlozima na način propisan odredbom članka 98. stavka 5. Zakona o općem upravnom postupku”, naložilo je Ministarstvo goričkom Upravnom odjelu za provedbu dokumenata prostornog uređenja i gradnje.

PRVE REAKCIJE

Smolkovićev pravni zastupnik Milorad Čađenović potvrdio je da Upravni odjel za provedbu dokumenata graditeljstva i prostornog uređenja već odlučuje o stvari. Čađenović ističe da prvostupanjsko tijelo zahtjev za obnovu postupka može prihvatiti na temelju rješenja Ministarstva, ali ga i odbiti.

“Nadležno upravno tijelo Grada Velike Gorice sada će donijeti odluke sukladno stajalištu Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja. U tom postupku bi trebali prihvatiti naš zahtjev za obnovu postupka. Hoće li oni to napraviti ili neće, teško mi je predviđati. Ovisno o toj odluci, poduzet ćemo daljnja pravna sredstva koja nam stoje na raspolaganju.

Mogući pravni ishod je da se prihvati naš zahtjev za obnovom, da se sukladno tome ukine i klauzula pravomoćnosti građevinske dozvole dok taj postupak traje, a moguće je isto tako da nadležno prvostupanjsko tijelo Grada Velike Gorice dođe do zaključka da je zahtjev neosnovan i da ga odbije. U tom slučaju imamo ponovo pravo na žalbu Ministarstvu graditeljstva i prostornog uređenja, a u slučaju njihove odluke da odbiju tu žalbu, ostaje mogućnost podnošenja tužbe Upravnom sudu”, rekao je Čađenović za Turopolje info.

Iz Inicijative STOP asfaltnoj bazi u Donjoj Lomnici pozdravljaju rješenje Ministarstva graditeljstva te pozivaju Upravni odjel da postupi po nalogu.

“Rješenje Ministarstva graditeljstva pokazuje da je Grad Velika Gorica u slučaju asfaltne baze u Donjoj Lomnici nastojao izigrati zakone i pozitivne propise Republike Hrvatske te je pritom obmanjivao javnost oko svojih postupanja. Pozivamo nadležno tijelo da prihvati zahtjev za obnovom postupka izdavanja građevinske dozvole te da se preispita utjecaj asfaltne baze i betonare na zdravlje ljudi, kvalitetu zraka i vode jer studija utjecaja na okoliš, koja je bila preduvjet za izdavanje lokacijske dozvole, nije konkretno odgovorila na pitanja koja smo postavili. Ovo je tek prvi korak prema izmještanju ovoga vrlo štetnog postrojenja iz našeg mjesta. Nema predaje!”, poručuju Lomničani.

Upravnom odjelu za provedbu dokumenata prostornog uređenja i gradnje uputili smo molbu za očitovanje, koju ćemo objaviti bez odgode.

Tekst: Ante Vekić, Foto: Facebook/STOP asfaltnoj bazi u Lomnici (arhiva)

Advertisements