U proceduru je krenula Odluka o najmu stanova u vlasništvu Grada Velike Gorice. Dokumentom bi se trebali olakšati uvjeti socijalno ugroženim i osjetljivim skupinama za najam stana u vlasništvu Grada Velike Gorice.

Novosti su, u odnosu na pravilnik iz 2009. godine, uvođenje kriterija samohranog roditelja, jednoroditeljske obitelji, žrtve obiteljskog nasilja te invaliditeta podnositelja zahtjeva i članova njegove obitelji.

Novost je i da podnositelj zahtjeva za najam stana mora imati najmanje 10 godina neprekidnog prebivališta u Velikoj Gorici, za razliku od ranijih 15 godina.

Imovinski cenzus po članu obitelji smanjuje se sa 70% na 50% mjesečne isplaćene neto plaće po zaposlenom u pravnim osobama Republike Hrvatske.

KRITERIJI ZA LISTU REDA PRVENSTVA

Nakon donošenja odluke i raspisivanja natječaja, prema bodovima ostvarenima prema listi kriterija, Gradonačelnik će utvrditi konačnu Listu reda prvenstva na vrijeme od pet godina, temeljem koje će Povjerenstvo za gospodarenje stanovima u vlasništvu Grada Velike Gorice donijeti zaključak.

Lista reda prvenstva za dodjelu stanova utvrđuje se prema sljedećim kriterijima. Za svaku godinu prebivanja na području Velike Gorice podnositelju zahtjeva pripada jedan bod (maksimalno 30). Na temelju uvjeta stanovanja ostvaruje se 5 (kod roditelja ili tazbine u stanu koji ne odgovara potrebama), 10 (podstanar) ili 15 bodova (u nužnom smještaju).

Za svakog člana obitelji stječe se po 5 bodova (maksimalno 25), a status hrvatskog branitelja vrednuje se s 0,5 boda za svaki mjesec sudjelovanja u Domovinskom ratu (maksimalno 15 bodova).

Podnositelju zahtjeva koji je samohrani roditelj, roditelj u jednoroditeljnoj obitelji ili žrtva obiteljskog nasilja pripada 15 bodova, a osobama s invaliditetom stupnja 80% do 100% te nesposobnima za rad 20 bodova.

Pragovi prema imovinskom stanju podnositelja postavljeni su na skali od 10% do 50% ostvarenih primanja, a vrednuju se od 10 do 20 bodova.

ODREDBE

Članovima obitelji smatraju se: bračni drug, djeca, pastorčad, usvojenici, djeca bez roditelja uzeta na uzdržavanje, osobe koje je prema odredbama posebnog zakona dužna uzdržavati, kao i osoba koja s njom živi u izvanbračnoj zajednici, ako se takva zajednica može izjednačiti s bračnom zajednicom.

Pod odgovarajućim stanom smatra se stan površine do 30 m2 za jednočlanu obitelj, do 40 m2 za dvočlanu obitelj, do 50m2 za tročlanu obitelj. Za četveročlanu obitelj odgovarajućim se stanom smatra stan od 45 m2 i više, a za svakog preostalog člana površina se uvećava za 5 m2.

Prije odlučivanja o dodjeli stanova na temelju Liste reda prvenstva, obavit će se provjera činjeničnog stanja prema priloženoj dokumentaciji.

Izuzetno, na prijedlog Povjerenstva, Gradonačelnik može stan dodijeliti u najam izvan Liste reda prvenstva znanstvenim, sportskim, kulturnim i javnim djelatnicima te drugim osobama od interesa za Grad Veliku Goricu te osobama koje zbog izvanrednih okolnosti ostanu bez odgovarajućeg smještaja najduže na vrijeme od tri godine.

Visinu slobodno ugovorene najamnine utvrđuje ovlašteni sudski vještak ili sudski procjenitelj sukladno Zakonu o procjeni vrijednosti nekretnina.

Ukoliko korisnik stana dodijeljenog u najam ima u vlasništvu nekretninu, Grad ima pravo na temelju ugovora o najmu i dokaza o neizvršenju ugovorom preuzetih obveza, na njoj izvršiti upis zabilježbe svoje tražbine u zemljišnim knjigama.

Javna rasprava traje do 12. travnja.

Tekst: Ante Vekić, Foto: “Velika_Gorica_from_air” by Divna Jakšić is licenced under CC-BY-SA-2.5 (Wikipedia; Autor nema saznanja o korištenju fotografije.).

Advertisements