Upravni odjel za provedbu dokumenata prostornog uređenja i građenja Grada Velike Gorice na određeno vrijeme i raspored na radno mjesto zapošljava jednu osobu. Traži se viši referent za prostorno uređenje i graditeljstvo.

Uvjeti su sveučilišno ili stručno prvostupničko zvanje arhitektonske ili građevinske struke ili izjednačena VSS, najmanje jedna godina radnog iskustva i položen državni stručni ispit. Uz odgovarajuće iskustvo, mogu se prijaviti i kandidati bez položenog stručnog ispita uz uvjet da ga polože u zakonskom roku.

Osoba se prima na posao do povratka duže odsutne službenice s rodiljnog ili roditeljskog dopusta uz uvjet probnog rada u trajanju od dva mjeseca.

Pisane prijave podnose se putem pisarnice Grada Velike Gorice ili poštom na adresu Trg kralja Tomislava 34, 10409 Velika Gorica u roku od osam dana od dana objave oglasa.

OPIS POSLOVA, PLAĆA, TESTIRANJE

Radno mjesto obuhvaća poslove u svezi upravnih i neupravnih postupaka u jednostavnim predmetima iz oblasti graditeljstva i prostornog uređenja. Referent na navedenoj poziciji surađuje s upravnim savjetnicima za pravne poslove u postupcima u složenijim predmetima, izdaje potvrde i uvjerenja o planskom karakteru zemljišta, izdaje potvrde parcelacijskih elaborata i potvrde u svezi s vođenjem postupka, prima stranke, izrađuje izvješća, prati stanje i propise iz područja prostornog uređenja i graditeljstva te obavlja druge srodne poslove.

Plaću čini umnožak koeficijenta i osnovice za izračun plaće, uvećan za 0,5% za svaku godinu radnog staža. Koeficijent traženog radnog mjesta je 2,50, a osnovica za obračun plaće djelatnika Gradske uprave iznosi 3.050,00 kuna.

Provest će se pisano testiranje, a osim poznavanja Zakona o lokalnoj i područnoj samoupravi i Zakona o službenicima i namještenicima, provjeravat će se i poznavanje Zakona o gradnji, Zakona o prostornom uređenju, Zakona o općem upravnom postupku, Zakona o upravnim pristojbama i Zakona o jednostavnim i drugim građevinama.

Natječaj možete vidjeti OVDJE.

Tekst: Ante Vekić, Foto: Pixabay (ilustracija)

Advertisements