U savjetovanje s javnošću, koje traje do 22. veljače, Upravni odjel za urbanizam i zaštitu okoliša poslao je Nacrt Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja mješovitog komunalnog otpada i biorazgradivog otpada na području Grada Velike Gorice.

Odlukom se pred gradske vijećnike stavljaju nova pravila za davatelja usluge (VG Čistoća d.o.o.) i korisnike te obračun cijene i nova posebna naknada. Komunalni će se otpad razvrstavati u šest različitih tipova spremnika. Gdje god je moguće, Čistoća će bez naknade dodijeliti kompostere zapremnine 300 L i 360 L.

Odvojeno će se prikupljati otpadni papir i karton (plavi spremnik), metalna i plastična ambalaža (žuti spremnik), staklo (zeleni ili bijeli spremnik), metal (sivi spremnik), mješoviti komunalni otpad (zeleni spremnik) i biootpad (smeđi spremnik).

KRITERIJ: ZAPREMNINA

Prema Zakonu o održivom gospodarenju otpadom, korisnik je dužan koristiti javne usluge odvoza otpada, predavati problematični otpad odvojeno od miješanog komunalnog i biootpada te snositi troškove gospodarenja komunalnim otpadom razmjerno količini otpada koji je predao davatelju usluge.

Kriterij za obračun odvoza otpada Nacrtom se utvrđuje kao zapremnina spremnika pomnožena s evidentiranim brojem pražnjenja u obračunskom razdoblju.

Standardne veličine spremnika su 80 L, 120 L, 240 L, 360 L, 1.100 L, 3.000 L, 5.000 L i 7.000 L. Minimalni broj pražnjenja je jednom mjesečno.

“Spremnici za miješani komunalni otpad i spremnici za biootpad moraju imati jedinstvenu oznaku koju je moguće nedvosmisleno povezati s vlasnikom spremnika i očitati elektroničkim uređajem – ‘barcode’ oznaku ili elektronički čip”, navodi se u Nacrtu.

U odnosu na broj osoba utvrđuju se minimalna i standardna zapremnina spremnika po jednom odvozu.

spremnici
Izvor: Nacrt Odluke

“Korisnici koji trenutno koriste spremnik zapremine 120 L za sakupljanje miješanog komunalnog otpada, a prema gornjoj tablici trebali bi koristiti spremnik od 80 L, nastavit će koristiti postojeći spremnik od 120 L, a u slučaju potrebe za zamjenom spremnika dodijelit će im se standardni spremnik zapremine 80 L”, navodi se.

Čistoća je dužna biootpad odvoziti barem jednom tjedno, miješani komunalni otpad svaka dva tjedna, kao i ambalažni plastični i metalni otpad, dok je odvoz papira i stakla predviđen najmanje jednom mjesečno.

ZA SPREMNIKE SEDAM MILIJUNA KUNA

Tehničko-tehnološke uvjete za naplatu odvoza VG Čistoća je obvezna ispuniti u roku od šest mjeseci od stupanja odluke na snagu.

ulaganjaoprema
Izvor: Plan gospodarenja otpadom 2018. – 2023.

Šest različitih tipova spremnika, koji će prema nacrtu Plana gospodarenja otpadom 2018. – 2023. koštati sedam milijuna kuna, Čistoća je obvezna isporučiti do kraja godine.

CIJENA

Strukturu cijene čine cijena obvezne minimalne javne usluge, cijena javne usluge za količinu predanog otpada, iznos naknada i iznos eventualne kazne.

Cijena obvezne minimalne javne usluge, koja pokriva troškove funkcioniranja sustava gospodarenja otpadom, određuje se proporcionalno ugovorenoj zapremnini.

Cijena javne usluge za predanu količinu miješanog komunalnog i biootpada određuje se prema izrazu: C = JC x V x BP x U, gdje je JC jedinična cijena za pražnjenje, V ugovorena zapremnina, BP broj pražnjenja, a U udio u korištenju spremnika.

Cijena javne usluge uključuje i iznos posebne naknade za izgradnju građevina, nabavu opreme te sanaciju odlagališta. Kao i cijena javne usluge, računat će se za svakog korisnika posebno prema pojednostavljenoj formuli: (proračunska izdvajanja / 12 x ukupni volumen) x volumen korisnika.

IZJAVA, UGOVOR, EVIDENCIJA

Korisnik usluge dužan je dostaviti Čistoći izjavu o načinu korištenja usluge, koja sadrži, osim osobnih podataka, udio u korištenju, vrstu i broj spremnika, broj planiranih primopredaja, očitovanje o kompostiranju…

Ukoliko se korisnik usluge ne javi, ili, ako koristi zajednički spremnik, a nije postignut dogovor o udjelima, vrijednosti će odrediti Čistoća.

“Broj osoba u kućanstvu korisnika javne usluge davatelj usluge utvrđuje na temelju očitovanja vlasnika odnosno korisnika nekretnine sadržanog u Izjavi ili, kad je potrebno, na temelju podataka očitanja mjernih uređaja za potrošnju električne energije, ili plina, ili pitke vode, ili na drugi način. Kao vjerodostojan podatak o broju osoba u kućanstvima koja koriste zajednički spremnik uzet će se izjava potpisana od svih suvlasnika nekretnine, ili predstavnika suvlasnika nekretnine, ili upravitelja zgrade”, predlaže se Nacrtom.

Ugovor se smatra sklopljenim po dostavi izjave ili, ako izjava nije dostavljena, prilikom prvog korištenja javne usluge ili zaprimanja spremnika.

Podaci o korisniku i korištenju javne usluge, reciklažnog dvorišta ili usluge preuzimanja glomaznog otpada idu u elektroničku evidenciju.

POSEBNE OKOLNOSTI

U slučaju posebnih okolnosti (elementarna nepogoda, rad, druga viša sila) u trajanju dužem od obračunskog razdoblja, ugovorne se obveze suspendiraju.

U slučaju posebnih okolnosti kraćem od obračunskog razdoblja ugovorne obveze ostaju na snazi, a davatelj je dužan izvršiti uslugu u cijelosti čim se za to steknu uvjeti.

U slučaju posebnih okolnosti kod korisnika javne usluge, korisnik može zatražiti privremenu suspenziju ugovornih obveza i za to će trebati, ako Gradsko vijeće Odluku  izglasa u ovom obliku, podastrijeti privatnu dokumentaciju.

KOMUNALNO REDARSTVO

Prema Nacrtu, nadzor nad provedbom Odluke pada na komunalno redarstvo.

Komunalni redar rješava spor između korisnika i Čistoće u vezi zajedničkog korištenja spremnika te rješenjem prihvaća ili ne prihvaća zahtjev korisnika za omogućavanjem kompostiranja na zemljištu koje pripada suvlasnicima stambene zgrade.

Komunalnom redarstvu Grada podnose se prigovori u vezi eventualne neugode uzrokovane sustavom sakupljanja komunalnog otpada. U slučaju da je do neugode došlo zbog povrede odredbi nekoga od akata, komunalni redar rješenjem može odrediti propisanu kaznu.

Tekst: Ante Vekić, Foto: Pixabay (ilustracija)

Advertisements